Statut Szkoły

.
 
STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIELCU
 
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu został opracowany w oparciu o zapisy:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2001 Nr 61, poz 624 ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz.U. z 2007 roku Nr 83, poz. 562 ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 Nr 46 poz. 432 ze zmianami)
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
CELE I ZADANIA SZKOŁY
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY
ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
ORGANIZACJA SZKOŁY
BIBLIOTEKA SZKOLNA
ŚWIETLICA SZKOLNA
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
 
ROZDZIAŁ I ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 
ROZDZIAŁ II OCENIANIE W I ETAPIE EDUKACJI (KL. I – III)
 
ROZDZIAŁ III FORMY I SPOSOBY USTALANIA OCEN
 
ROZDZIAŁ IV ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI
 
ROZDZIAŁ V KRYTERIA OCEN Z ZAJEĆ EDUKACYJNYCH
 
ROZDZIAŁ VI KRYTERIA OCEN  ZACHOWANIA
 
ROZDZIAŁ VII KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA
 
ROZDZIAŁ VIII  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
 
ROZDZIAŁ IX EGZAMIN POPRAWKOWY
 
ROZDZIAŁ X EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
 
ROZDZIAŁ XI SYSTEM NAGRÓD I KAR
 
ROZDZIAŁ XII SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 
ROZDZAIŁ XIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK SZKOLNY
ROZDZIAŁ II PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
ROZDZIAŁ III NAGRODY I KARY
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu.
Siedziba szkoły: Sielec 38, 05 – 610 Goszczyn.
Szkoła jest placówką publiczną.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Goszczyn.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, delegatura w Radomiu.
Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat.
Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do dalszego kształcenia w gimnazjum.
Na pieczęciach używana jest nazwa:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu.
 
 
CELE I ZADANIA SZKOŁY
 
§ 1
 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty przepisach wydanych na jej podstawie: Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia
umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań  zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania
prowadzi działania profilaktyczne i sprawia opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
podejmuje działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
 
§ 2
 
Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
 
Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuacje nauki na kolejnym etapie kształcenia
Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.)
Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życie społecznego
Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
 
§ 3
 
Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:
Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki
przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności
1.2.   Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji        własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
1.3.    Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
1.4.   Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
1.5.   Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
1.6.   Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
1.7.   Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
1.8.   Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
 
§ 4
 
1. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, by uczniowie:
1.1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
         1.2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną                             
         na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
1.3.Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
1.4.Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych
1.5.Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla
odnalezienia własnego miejsca w świecie.
1.6.Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie,
w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
1.7.Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
1.8.Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 
 
 
 
 
§ 5
 
 
Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości, w szczególności poprzez:
 
1.1.Sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.1
1.2.Pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów.
1.3.Przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.4.Systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń.
1.5.Zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i pielęgniarki.
 
§ 6
 
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 
1.1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania
1.2. Program Wychowawczy Szkoły
1.3. Szkolny Program Profilaktyki
 
2. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
 
 2.1. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny tworzą nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 
 
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
 
§ 1
 
Organami Szkoły są:
     1.1. Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna
1.3. Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
§ 2
 
Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole podstawowej:
Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami stosując się do przepisów prawa.
Dyrektor szkoły może powołać wicedyrektora ds. szkoły podstawowej i ustala zakres jego obowiązków.
Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą  rodziców, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, związkami zawodowymi.
Dyrektor szkoły realizuje zadania związane z BHP.
Dyrektor szkoły wykonuje inne zadania  wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty i przepisów szczegółowych.
Dyrektor Szkoły:
Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców
Przewodniczy Radzie Pedagogicznej
Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom
Dysponuje środkami finansowymi
Dba o powierzone mienie
Wykonuje polecenia służbowe
Dokonuje oceny pracy nauczycieli
Procedura awansu zawodowego nauczycieli i dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres staż
Kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą
Przeprowadza, koordynuje i odpowiada za kontrolę, ewaluację
Badania skuteczności działania szkoły, porównując osiągane efekty z założonymi celami.
Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły
Zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły, według ustalonych kryteriów
Hospitacje polegające w szczególności obserwowaniu umiejętności i postaw uczniów
Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnieniu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
Pracuje program rozwoju szkoły z wykorzystaniem
Odpowiada za organizację i przeprowadzenie sprawdzianu
Wyniki ewaluacji wewnętrznej
Reprezentuje szkołę na zewnątrz
Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły
Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju kar i nagród stosowanych wobec uczniów
Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami
Wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
 
§ 3
 
Rada pedagogiczna.
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
Organizacja i działania Rady Pedagogicznej:
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
Dyrektor Szkoły jako przewodniczący
Nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze pracy
 
W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym:
Przedstawiciele Rady Rodziców,
Pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi,
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
Zebrania Rady są organizowane:
Przed rozpoczęciem roku szkolnego,
Na koniec każdego semestru,
Po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych
W wyniku ustaleń zawartych w rocznym planie pracy Rady Pedagogicznej,
W miarę bieżących potrzeb
Nadzwyczajne na wniosek przewodniczącego Rady, organu prowadzącego Rady, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady.
Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący według harmonogramu lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także z inicjatywy organu prowadzącego
2.5. Rada Pedagogiczna powołuje stałe lub doraźne komisje:
działalność komisji dotyczy wybranych zagadnień statutowych działalności gimnazjum,
pracą komisji kieruje przewodniczący komisji powołany przez Radę lub na wniosek przewodniczącego Rady,
komisje informują Radę o wynikach swoich prac, formułując wnioski do zatwierdzania przez Radę. 
2.6. Z zebrania Rady Pedagogicznej  sporządza się:
protokół oraz listę obecności,
protokół podpisują przewodniczący oraz członkowie Rady,
zgłaszanie ewentualnych poprawek do protokołu odbywa się na następnym zebraniu,
protokoły są pisane w książce protokołów, która jest podstawowym dokumentem Rady,
książkę protokołów należy udostępniać wyłącznie na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę. Informacje uzyskane z księgi protokołów, a także przebieg Rady objęte są ścisłą tajemnicą. 
2.7. Zadania Rady Pedagogicznej:
wprowadza zmiany do statutu szkoły
opracowanie regulaminu swojej działalności i jego zmian,
planowanie i analizowanie procesu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
analizowanie organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,
kształtowanie właściwej atmosfery pracy opartej na koleżeństwie, życzliwości, wzajemnej pomocy i właściwej współpracy - organizowanie różnych form samokształcenia i rozpowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,
działania na rzecz promowania szkoły w środowisku
Obowiązki przewodniczącego Rady:
- realizacja uchwały Rady 
- analizowanie stopnia realizacji uchwały Rady
- zapoznaje Rady  z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 
oraz omówienie trybu i formy ich realizacji.
- dbanie o autorytet Rady, ochronę praw i godności nauczycieli.
-oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudza ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 
Obowiązki członka Rady Pedagogicznej:
- zgodna współpraca w podnoszeniu poziomu jakości pracy szkoły,
- przestrzeganie postanowień prawa oświatowego, szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
- uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz ich komisji do których został powołany,
- realizacja uchwał Rady,
- przestrzeganie tajemnicy obrad Rady,
- przestrzeganie zasad dobrego wychowania i taktu pedagogicznego w stosunkach międzyludzkich.
 
Kompetencje Rady Pedagogicznej.
Rada Pedagogiczna zatwierdza:
Zmiany w statucie szkoły
Plan pracy szkoły na dany rok szkolny, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców
regulaminy organów szkoły oraz wewnętrzne dokumenty szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,
organizację i plan doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty w sprawie przenoszenia ucznia do innej szkoły.
Rada Pedagogiczna opiniuje:
Organizuje pracę szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
Projekt planu finansowego szkoły,
Propozycje dyrektora dotyczące przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
Wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień
Propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzania fundacji kierowanych w szkole,
Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach:
- wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
- innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- przyjęcia dokumentacji ważnej dla właściwej organizacji pracy szkoły (Plan Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny),
- przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 
Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.
Może również występować o odwołanie nauczyciela 
z innej funkcji kierowniczej. Organ prowadzący albo dyrektor w odniesieniu do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej.
 
Uchwały Rady Pedagogicznej:
- Rada podejmuje uchwały na zebraniach.
-Uchwały obowiązują wszystkich pracowników szkoły i uczniów
- Projekt uchwały przygotowuje dyrektor szkoły lub grupa członków Rady,
- Każdy członek Rady przed podjęciem decyzji o przyjęciu uchwały musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały.
- Uchwały Rady podejmowane są większością głosów, przy udziale co najmniej połowy jej członków i mają charakter aktu prawnego.
- Tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym,
-Tekst każdej uchwały jest umieszczony w księdze uchwał jako załącznik do protokołu.
- Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały Rady, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa oświatowego. O wstrzymaniu uchwały powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny celem zajęcia stanowiska.
 
§ 4
 
Rada Rodziców.
W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców szkoły podstawowej.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który ustala między innymi:
Kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców.
Tryb podejmowania uchwał.
 
Rada Rodziców może występować w imieniu rodziców do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
Rada Rodziców uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły, zatwierdza Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyczny.
Rada Rodziców organizuje działalność podnoszącą kulturę pedagogiczną w rodzinie i środowisku lokalnym.
Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, wydatkuje je zgodnie  z regulaminem
 
§ 5
 
Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski  jest organem reprezentującym ogół uczniów i działa zgodnie z własnym regulaminem.
Samorząd może przedstawiać  Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów, takich jak:
Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie prawidłowych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
Samorząd wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie Szkoły.
Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów.
 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY
 
§1
 
Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.
Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji.
W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.
Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.
Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał organów szkoły - niezgodnych z przepisami prawa – wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora. 
3.1. Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały. 
3.2. W przypadku nie respektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.
 
§ 2
 
W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) - dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć jednego miesiąca od ich powstania.
1.1.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenia sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
 
ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
 
§ 1
Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
 
§ 2
 
Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
Wychowawca klasy – w przypadku konfliktu między nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy.
Dyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu
Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor szkoły.
W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę. 
Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.
Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:
Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły.
W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego placówkę.
 
§ 3
 
Dyrektor szkoły powołuje koordynatorów między Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną w osobie opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Nie mogą jednak ingerować w działania szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego. 
3. Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty w domu dziecka mają na celu:
-umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i szkoły,
-zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci, nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania zewnętrznego,
-uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności.
4. Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. 
 
§ 3
 
Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
1.1 Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba o przestrzeganie  postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
2. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:
-uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego,
-przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem samorządu przedstawia sprawę wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie,
-sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne.
3. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej zachowując ustalenia zawarte w regulaminie tego organu.
4 . Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
 
 
ORGANIZACJA SZKOŁY
 
§ 1
 
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 
 
§ 2
 
Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez:
1.1. Kształcenie w oddziale zerowym działającym przy szkole.
1.2. Kształcenie zintegrowane w klasach I-III, będące łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym.
1.3. Kształcenie w ramach przedmiotów w klasach IV-VI
Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowują każdego dnia czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym dniu zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej 3 godziny.
Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane jest na podstawie orzeczenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nauczanie indywidualne.
Dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami może zezwolić na indywidualny tok nauki na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i  Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
 
§ 3
 
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Tygodniowy rozkład klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia 
wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, z zachowaniem ogólnego tygodniowego wymiaru zajęć wynikającego z ramowego planu nauczania.
Czas trwania przerw międzylekcyjnych 10 minut, jedna przerwa 20 minut. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim może podjąć uchwałę w której ustali inny czas trwania i inny układ przerw międzylekcyjnych.
W nauczaniu zintegrowanym dopuszcza się możliwość pracy w układzie bez dzwonkowym, z zachowaniem zasad higieny pracy umownej.
W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz nauczanie indywidualne z potrzebami uczniów oraz możliwościami szkoły.
Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uwzględnieniu z organem prowadzącym ustala zasady i ilości zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych), które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
 
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA
 
 
§ 1
 
Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań rewalidacyjno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
Do zadań bibliotekarza należy:
gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie księgozbioru i dokumentacji bibliotecznej
opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej,
dostosowanie czasu pracy biblioteki do planu lekcji uczniów przy zachowaniu dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
realizacja treści ścieżek przedmiotowych, szczególnie "Edukacji czytelniczej i medialnej" zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania,
organizowanie współzawodnictwa czytelniczego oraz różnych form wizualnej informacji 
 i propagowania książek
organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 
 oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną,
prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów,
przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.
Biblioteka może prowadzić działalność zarobkową (loterie, kiermasze) w celu pozyskania funduszy na wewnętrzną działalność własną (nagrody, zakup elementów dekoracyjnych itp.)
Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela – bibliotekarza określają odrębne przepisy oraz przydział czynności.
 
ŚWIETLICA SZKOLNA
 
 
§ 1
 
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do szkoły, kiedy zaistnieje taka potrzeba organizuje się świetlicę szkolną. Dla realizacji celów statutowych do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej spełniający wyżej wymieniony warunek.
Świetlica pracować będzie w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów dojeżdżających w oparciu o plan pracy ustalony corocznie przez wychowawcę świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.
Stołówka szkolna, szkołą w miarę możliwości zapewnia uczniom higieniczne warunki spożywania posiłków w stołówce szkolnej lub w innym wyznaczonym pomieszczeniu.
 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
 
§ 1
 
W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
1.1. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy: Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.
1.2. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.
 
§ 2
 
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
1.1. Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny. 
1.2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów ,wycieczek i imprez 
1.3. Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce w salach, w których prowadzi zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego 
1.4. Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia 
1.5. Nauczyciel opracowuje plan wynikowy biorąc pod uwagę podstawę programową, indywidualność powierzonej mu klasy i koryguje go w toku pracy w celu osiągnięcia możliwie wysokich efektów edukacji. 
1.6. Systematycznie realizuje zadania wynikające z programu profilaktyki szkolnej. 
Do obowiązków nauczyciela należy:
-  przestrzeganie zapisów statutowych, zapoznawanie się z aktualnym   prawem oświatowym, 
- systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, stosowanie nowoczesnych metod pracy,
- systematyczne kontrolowanie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej,
- stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem oceniania wewnątrzszkolnego,
- podawanie uczniom i ich rodzicom kryteriów i form oceniania ze swego przedmiotu na pierwszych lekcjach w każdym roku szkolnym,
- w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowania przestrzegania regulaminów. W salach gimnastycznych i na boisku używanie tylko sprawnego sprzętu,
- na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów,
- pełnienie aktywnych dyżurów zgodnie z Regulaminem Dyżurów i harmonogramem,
- aktywne uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę, 
- wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
- promowanie zdrowego stylu życia i działania na rzecz profilaktyki uzależnień oraz ochrony ucznia przed zachowaniami ryzykownymi.
 
§ 3
 
Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
1.1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cykl edukacyjny ( kl. I-III, kl. IV-VI), chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę decyzji dyrektora w sprawie powierzenia mu wychowawstwa. 
1.2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy a w szczególności :
- tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia,
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
- rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy jego uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
- wzmacnianie czynników chroniących ucznia przed zagrożeniami, przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie,
- koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka 
1.3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej. 
1.4. Wychowawca ma prawo w swej pracy korzystać z pomocy merytorycznej ze strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innych instytucji wspierających działalność wychowawczą szkoły.
 Wychowawca w celu realizacji zadań powinien:
- otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne, warunki życia,
- planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego klasy, zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego,
- współdziałać z nauczycielami uczącymi, koordynować realizację ścieżek edukacyjnych oraz działań wychowawczych wobec ogółu uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów z trudnościami i niepowodzeniami,
- utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły,
- systematycznie śledzić postępy edukacyjne swoich wychowanków i informować o nich ich rodziców,
    - dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia (każda       nieobecność ucznia w szkole, musi być usprawiedliwiona przez rodziców)
- powiadamiać rodziców ucznia o przewidzianej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru 
- na miesiąc przed przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej powiadamiać ucznia o przewidywanych dla niego ocenach rocznych,
- współpracować z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów oraz realizacji programu profilaktyki szkolnej,
organizować spotkania z rodzicami.
Wychowawca ustala ocenę zachowania ucznia. po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 
§ 4
 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest :
– ustalanie i modyfikowanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału,
– korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych i ścieżek edukacyjnych,
– ustalanie indywidualnego programu nauczania,
– wnioskowanie o kierowanie ucznia do poradni psychologiczno -pedagogicznej, 
– omawianie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń,
opiniowanie ocen zachowania ucznia ustalonych przez wychowawcę klasy, po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
 
§ 1
 
Nauczyciele szkoły wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku , partnerstwa i rozumienia racji obu stron 
3. Współdziałanie zapewnia rodzicom:
- znajomość zadań i zamierzeń placówki,
- znajomość przepisów prawa szkolnego,
- uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka,
- porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka
4. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są:
- spotkania rodziców,
- spotkania Rady Klasowej z wychowawcą klasy,
- spotkania Rad Klasowych z dyrekcją szkoły,
- „Dzień otwartej szkoły” - spotkania rodziców z nauczycielami uczącymi dziecko,
- indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,
- przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły i wicedyrektorów,
- kontakty telefoniczne,
- zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcję w przypadkach drastycznego przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci
- zapraszanie rodziców do udziału we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych
5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami
6. Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Klasowe, Radę Rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników
- dyrekcji szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,
- organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.
 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
 
ROZDZIAŁ I
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia
b) zachowanie ucznia
WSO ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) tworzenie pozytywnego klimatu społecznego i emocjonalnego wsparcia, w którym uczeń jest właściwie oceniany i szanowany
e) zachęcanie do podejmowania ryzyka w trakcie uczenia się, aby powstrzymać możliwe negatywne skutki doświadczeń szkolnych, takich jak zniechęcenie, zmęczenie, obawa przed niepowodzeniem, wycofywanie się, poczucie niedowartościowania,
f) stwarzanie uczniom szansy realizowania takich celów nauki, jakie są dla niego osobiście ważne, wspomagając tym samym jego naturalne możliwości i tendencje do uczenia się, rozwoju i do brania odpowiedzialności za własną naukę,
g) stwarzanie uczniowi szansy na odnoszenie sukcesu, pokazywanie tego, co umie, co robi dobrze – jako budzenie motywacji wewnętrznej i zachęty do podejmowania dalszych prób i stawiania sobie celów,
h) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom0 i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
i) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 
WSO obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania 
c) ocenianie bieżące ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej,
d)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,
e) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
f) ustalanie warunków i trybu  uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 
§ 2
 
W czasie trwania roku szkolnego – w drugim lub trzecim tygodniu stycznia (w zależności od terminu ferii zimowych) – odbywa się klasyfikacja śródroczna, a w trzecim tygodniu czerwca – klasyfikacja roczna.
Dokładny termin klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.
 
 
§ 3
 
Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu („dzień otwarty”) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej.
 Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanych przez 
poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są w przedmiotowych 
systemach oceniania. 
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na 
pierwszej lekcji wychowawczej)oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) - – na 
pierwszym zebraniu - o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 
oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
 
§ 4
 
1. Nauczyciel jest  obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 
 
§ 5
 
1. Oceny są obiektywne i jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę. 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 
 
§ 6
 
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)zwalnia ucznia z zajęć 
z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 
2. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 
3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 
 
 
§ 7
 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 
 
ROZDZIAŁ II
OCENIANIE W I ETAPIE EDUKACJI (KL.I - III)
 
§ 1
 
Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym, harmonijnym rozwoju. Przedmiotem oceniania szkolnego są postępy w rozwoju ucznia.
Cele oceniania:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
b) motywowanie ucznia do dalszej pracy
c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
 
§ 2
 
Zasady oceniania
a) informowanie uczniów i rodziców (opiekunów)
- w klasach I – III nauczyciele przygotowują na piśmie, na pierwsze spotkanie z rodzicami (w każdym roku szkolnym), zestawy wymagań dotyczących poszczególnych aktywności edukacyjnych
- zasadach oceniania z zachowania wychowawca informuje uczniów na początku roku szkolnego, a rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym.
b) jawność oceniania
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla rodziców (opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w trakcie zajęć, a  rodzice w dniu otwartym (pierwszy poniedziałek każdego miesiąca).
c) obniżanie wymagań 
Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie pisemnej informacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 3trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania. 
 
§ 3
 
Sposoby oceniania
a)Wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości:
- dokonywana jest we wrześniu; 
- dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno- emocjonalnego ucznia oraz o poziomie rozwoju funkcji poznawczo motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej; 
- stanowi podstawę do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego 
każdemu uczniowi maksymalny rozwój. 
b) ocena bieżąca
- odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych; 
- polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach; 
to słowna lub pisemna (w zeszycie lub na karcie pracy) ocena motywująca do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia;
analiza sprawdzianów kontrolujących opanowanie umiejętności językowych, matematycznych, przyrodniczych;
postępy i osiągnięcia uczniów nauczyciel zapisuje systematycznie w dzienniku szkolnym
śródroczna ocena podsumowująco-zalecająca
redagowana pisemnie w połowie roku szkolnego (styczeń)
informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania nad czym uczeń powinien intensywnie popracować, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych.
roczna ocena podsumowująco-klasyfikacyjna
- wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego
- w sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach edukacyjnych (mówienie, czytanie, pisanie, umiejętoności matematyczne, przyrodniczo-geograficzne, artystyczno-techniczne, motoryczno-zdrowotne), zachowania i osiągnięć szczególnych.
e) Ocena końcowa – po zakończeniu I etapu kształcenia 
- sprawdzenie za pomocą testu poziomu kompetencji zawartych w podstawach programowych
Ocena opisowa powinna zawierać informacje dotyczące:
a) postępów ucznia, efektów jego pracy
b) napotykanych przez niego trudności w relacji do możliwości i wymagań edukacyjnych
c) potrzeb rozwojowych ucznia
d) nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.
W ramach każdej z tych czterech grup informacji uwzględnia się następujące sfery rozwoju ucznia:
a) rozwój poznawczy 
- mówienie 
- słuchanie 
- czytanie 
- pisanie 
- umiejętności matematyczne 
- umiejętności przyrodniczo-ekologiczne 
b)rozwój artystyczny 
c)rozwój fizyczny 
`d)rozwój społeczno-emocjonalny 
 
§ 4
 
Przewidywane umiejętności ucznia:
Klasa I
Umiejętności językowe
czyta sylabami, wyrazami
czyta tekst dla klasy pierwszej i odpowiada prawidłowo na pytania
poprawnie przepisuje tekst pisany z nielicznymi błędami jak np. brak elementów liter typu kropki, kreski, haczyki
przepisując tekst drukowany zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń
pisze z pamięci krótkie zdania 
wypowiada się z logicznymi zdaniami, zachowując poprawność językową
Umiejętności matematyczne
rozumie i wykonuje samodzielnie, poprawnie i biegle podstawowe działania arytmetyczne w zakresie 0 – 20
samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste zadanie jednodziałaniowe i układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego
wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i zapisuje ich wyniki za pomocą skrótu jednostki, obliczenia związane z masą i zapisuje ich wyniki za pomocą skrótu jednostki, proste obliczenia pieniężne
zna i prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia, miesięcy
 
Klasa II
Umiejętności językowe
tekst przeznaczony dla klasy drugiej czyta zdaniami, wyrazami czyta cicho ze zrozumieniem
przepisuje tekst pisany i drukowany z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń
poprawnie zapisuje ze słuchu wyrazy i proste zdania
zna i zazwyczaj stosuje poznane zasady ortograficzne 
potrafi samodzielnie ułożyć, poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte.
wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, zdaniami złożonymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym 
Umiejętności matematyczne 
ma w pełni ukształtowane pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy w zakresie 0 – 100
wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 0 –100
wykonuje poprawnie i samodzielnie mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 0-30
samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje każde proste zadanie jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu, działania arytmetycznego
samodzielnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów
wykonuje prawidłowo i samodzielnie proste obliczenia pieniężne, zegarowe w systemie dwunastogodzinnym
wykonuje poprawnie i samodzielnie proste obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty
 
Klasa III
Umiejętności językowe
czyta wyraziście zdaniami, wyrazami tekst dla klasy trzeciej
czyta cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i potrafi prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania
poprawnie pisze ze słuchu
zna i stosuje zazwyczaj poprawnie zasady ortograficzne w zakresie opracowanego słownictwa
samodzielnie ułoży, poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, ciąg zdań pojedynczych
wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, zdaniami złożonymi, poprawnymi pod względem logicznym i językowym
Umiejętności matematyczne
w pełni ukształtowane pojęcie liczby i jej zapis cyfrowy w zakresie 0 – 1000
wykonuje poprawnie i samodzielnie dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 0 – 1000 
wykonuje biegle i samodzielnie mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 0 – 100 
samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i nietrudne złożone (dwudziałaniowe), układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu, działania arytmetycznego 
prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zapisuje wyniki za pomocą skrótów jednostek, porównuje jednostki i prawidłowo dokonuje ich zamiany 
wykonuje samodzielnie obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach 
wykonuje samodzielnie proste obliczenia zegarowe w systemie dwudziestoczterogodzinnym 
wykonuje prawidłowo proste obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty z uwzględnieniem cyfr rzymskich 
samodzielnie i prawidłowo wykonuje obliczenia obwodu prostokąta ]
Umiejętności artystyczno-techniczne
Kryteria w zakresie tych treści obowiązują wszystkie klasy pierwszego etapu kształcenia . Oceniając artystyczno – techniczne działania nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć : 
zaangażowanie w działalność plastyczną
twórcze podejście do tematu 
adekwatność treści pracy do jej tematu 
dbałość o szczegóły 
dobór barw 
stopień estetyczności wykonanej pracy dbałość o stanowisko pracy 
zaangażowanie w zajęcia muzyczno – ruchowe 
udział w inscenizacjach, zabawach, dramach 
Umiejętności społeczno – przyrodnicze 
Kryteria w zakresie tych treści obowiązują wszystkie klasy pierwszego etapu kształcenia . 
Nauczyciel analizuje czy uczeń : 
dostrzega zmiany w przyrodzie zachodzące w kolejnych porach roku
zna ekosystemy najbliższej okolicy 
rozróżnia krajobrazy Polski 
orientuje się na mapie fizycznej Polski 
stosuje zasady zdrowego żywienia 
stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa 
prawidłowo zachowuje się i porozumiewa w sytuacjach społecznych 
zna i szanuje symbole narodowe 
postrzega siebie jako członka rodziny i ma świadomość wynikających z tego zależności
przestrzega ustalonych norm społecznych 
wykazuje szacunek dla innych ludzi 
 
§ 5 
 
1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów 
a) w klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Nauczyciele zbierają dane o dydaktycznym rozwoju uczniów i ich zachowaniu poprzez bieżące obserwacje i sprawdziany odnotowywane w dziennikach za pomocą ustalonych przez nauczycieli znaków. 
b) uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie; 
c) ucznia klas I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 
§ 6 
 
W klasach I - III informację o przewidywanej ocenie rocznej rodzice otrzymują w formie ustnej na podstawie zapisów w dzienniku, zapisów w zeszycie na zebraniu rodziców, które odbywa się najpóźniej miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
W I etapie edukacyjnym ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. Uwzględnia ona: 
- stosunek do obowiązków i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym, 
- kulturę osobistą, 
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonujących umów 
Oryginał oceny opisowej śródrocznej otrzymują rodzice, zaś kserokopia oceny z podpisem wychowawcy stanowi załącznik do arkusza ocen
Ocena opisowa roczna wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. Komputerowo sporządzona ocena klasyfikacyjna roczna podpisana przez wychowawcę klasy może być dołączona do arkusza ocen jako załącznik. 
 
§ 7
 
sposoby wyróżniania uczniów
a) Cele wyróżniania uczniów
promowanie podstaw społecznie promowanych
motywowanie do uczenia się, rozwoju zainteresowań
pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez udział w konkursach i zadaniach oraz zwrócenia uwagi na wartość rezultatów takich działań
2. Rodzaje i formy wyróżnień
a) odznaka i dyplom przyznania w każdej klasie na koniec roku szkolnego za wysoki poziom umiejętności:
matematycznych „Matematyk roku”
ortograficznych „Złote pióro”
W przypadku, gdy uczeń przez 3 lata zdobywał tytuł „Matematyka roku” na koniec klasy III otrzymuje nagrodę i tytuł „Super matematyk”. W przypadku, gdy uczeń przez 3 lata zdobywał wyróżnienie w kategorii „Złote pióro” na koniec klasy III otrzymuje nagrodę i tytuł
b) nagroda dla ucznia i list gratulacyjny dla rodziców na koniec klasy III za uzyskanie najwyższych wyników z testu kompetencji „Omnibus” i „Uczeń na medal”
c) nagroda książkowa dla wyróżniającego się ucznia wskazanego przez wychowawcę
 
ROZDZIAŁ III FORMY I SPOSOBY USTALANIA OCEN
 
§ 1
 
Oceniane będą indywidualne możliwości nauczania
a)umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się, 
b) systematyczność pracy ucznia, 
c) samodzielność, 
d) zaangażowanie i kreatywność, 
e) umiejętność prezentowania wiedzy, 
f) umiejętność współpracy w grupie. 
 
§ 2
 
Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:
a) obowiązkowe: 
- dziennik lekcyjny 
- arkusze ocen 
- zeszyty spostrzeżeń o uczniach 
b) dodatkowe w zależności od potrzeb i wg reguł ustalonych w przedmiotowych systemach oceniania.
 
§ 3
 
1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 
b) Odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, krótkie i długie wypowiedzi na lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji powtórzeniowej z ostatniego działu, czytanie ze zrozumieniem). 
c) Prace pisemne w klasie: 
kartkówka – dotyczy ostatniego tematu (zagadnienia), bez zapowiedzi; czas trwania do 15 minut; kartkówka z trzech ostatnich tematów zapowiedziana
sprawdziany, prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową i wcześniejszym zapisem w dzienniku; czas trwania 1 -2 godziny, 
dyktanda (pisane z pamięci, ze słuchu, polegające na uzupełnianiu luk w tekście) - poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni, czas trwania do 45 minut 
testy różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy) – według specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; czas trwania do 90 minut, sprawdzające znajomość treści problemowych etapami. 
ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, konkursy, prowadzenie zeszytu(ćwiczeń i przedmiotowego) itd. 
prace domowe (formy):
-ćwiczenia, 
-notatki, 
-własna twórczość - wytwory literackie, plastyczne, inne, 
e)Aktywność na lekcji: 
-praca samodzielna, 
-praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie,  sposób prezentacji, efekty pracy), 
-odgrywanie ról, drama., 
-inne formy aktywności.( gra dydaktyczna, quiz, doświadczenia praktyczne, praca z mapą i atlasem, tekstem źródłowym, gra na instrumentach, śpiew, test sprawności fizycznej, udział w konkursach olimpiadach, zawodach …) 
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. 
 
§ 4
 
 1. Częstotliwość oceniania: 
a) W jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej 2 prace klasowe (sprawdziany), lecz nie jednego dnia. 
b) Kartkówka jest rozumiana jako odpowiedź ustna, do której uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję. W związku z powyższym może się ona odbywać na poszczególnych zajęciach w ciągu dnia. 
c) Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkty a i b nie obowiązują. 
d) Częstotliwość oceniania innych form aktywności (np. prace domowe, aktywność na lekcji) jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania. 
2. Terminy oddawania prac pisemnych: 
a) Przyjmuje się następujące terminy oddawania prac pisemnych: 
- prace klasowe, sprawdziany - do dwóch tygodni, 
- kartkówki - do jednego tygodnia. 
b) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
c) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniu, podczas konsultacji, w czasie indywidualnych kontaktów z nauczycielem. 
3. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia kwestionowanej przez niego oceny pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie określonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym brana pod uwagę jest ocena z poprawy. 
4. Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnych ocen cząstkowych zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania 
 
§ 5
 
1. Umowa w sprawie nie przygotowania się ucznia do lekcji: 
a) Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w dniu następującym po nieobecności spowodowanej: 
- wypadkiem losowym 
- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej krótkotrwałą chorobą. 
b) Udział w zawodach, innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości, notatek, prac domowych. 
c) Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji nie podając przyczyn. Prawo to nie dotyczy prac klasowych
d) Szczegółowe zasady w sprawie nie przygotowania się do lekcji zawarte są w kontraktach przedmiotowych.
Wyrównywanie braków:
a) uczeń ma prawo do pomocy w ramach: 
- zajęć wyrównawczych, 
- zajęć świetlicowych, 
- dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu, 
- indywidualnych konsultacji z nauczycielem, 
- pomocy koleżeńskiej. 
3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej , szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
4. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i po konsultacji z pedagogiem szkolnym, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 
 
ROZDZIAŁ IV
ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI
 
§ 1
 
1. Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności według kryteriów określonych w przedmiotowych systemach oceniania. 
2. . Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie uwzględniając różne formy aktywności ucznia. 
3. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia
4. Informacje o bieżących ocenach uczniów rodzice otrzymują w formie pisemnej lub ustnej w czasie zebrań, konsultacji oraz w trakcie indywidualnych kontaktów z nauczycielami. 
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 
§ 2
 
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 
 
§ 3
 
1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 
 
- stopień celujący (cel.) - 6, 
- stopień bardzo dobry (bdb.) - 5, 
- stopień dobry (db.) - 4, 
- stopień dostateczny (dst.) - 3, 
- stopień dopuszczający (dop.) - 2, 
- stopień niedostateczny (ndst.) - 1. 
2. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 
 
§ 4
 
1. Najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia, a wychowawca - rodziców o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej. Rodzice potwierdzają informację podpisem w wyznaczonym miejscu w dzienniku lekcyjnym. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka informację należy przesłać następnego dnia pocztą w formie pisemnej, listem poleconym z pieczęcią szkoły. 
2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych i zachowania pełnią funkcję diagnozującą osiągnięcia ucznia oraz informacyjną dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) i nie podlegają procedurom poprawiania (z wyjątkiem ocen niedostatecznych, w stosunku do których stosuje się procedury poprawiania przewidywanej oceny klasyfikacyjnej) 
3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych najpóźniej trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
4. Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują do dziennika (wpis długopisem w kolumnie sąsiadującej z oceną roczną) przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne.
5. Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Uczniowie potwierdzają informację podpisem w wyznaczonym miejscu w dzienniku lekcyjnym. 
6. Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy - na spotkaniu rodziców - jest obowiązany poinformować rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Rodzice potwierdzają informację podpisem w wyznaczonym miejscu w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niezgłoszenia się rodziców i niepodpisania informacji, wychowawca zamieszcza odpowiednią adnotację pod informacją i następnego dnia kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, informując o przewidywanych ocenach. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niemożności kontaktu telefonicznego, wychowawca wysyła zawiadomienie poprzez sekretariat szkoły. 
 
§ 5
 
1. Uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeżeli: 
a) Zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej. 
b) Wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia plenarnego rady pedagogicznej. 
2. Procedura określona w ust. 1 może mieć formę pisemną w postaci kontraktu między nauczycielem i uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami). 
3. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 pkt. a i b powoduje ustalenie oceny rocznej takiej, jak przewidywana. 
 
§ 6
 
1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, oprócz tych, z których został zwolniony. 
2. Roczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych najpóźniej trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 
3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i 2 rozdziału VII 
4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 
§ 7
 
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej, 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
g) okazywanie szacunku innym osobom. 
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, ustala się według następującej skali: 
- wzorowe 
- bardzo dobre 
- dobre 
- poprawne, 
- nieodpowiednie 
- naganne. 
4. Ocena klasyfikacyjna z zachowania ma wpływ na: 
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
5. Na początku roku szkolnego wychowawca przedstawia uczniom: 
a) kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania, 
b) co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie, 
c) jaka jest możliwość poprawienia przewidywanej oceny. 
6. Przewidywana roczna ocena zachowania wpisana jest do dziennika najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
7. Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia (na lekcji wychowawczej) i jego rodziców (prawnych opiekunów) – na zebraniu - o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice potwierdzają informację podpisem w wyznaczonym miejscu w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niezgłoszenia się rodziców i niepodpisania informacji, wychowawca zamieszcza odpowiednią adnotację pod informacja i następnego dnia kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, informując o przewidywanej ocenie i odnotowując to w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niemożności kontaktu telefonicznego, wychowawca wysyła zawiadomienie poprzez sekretariat szkoły. 
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisywane są do dziennika przez wychowawcę najpóźniej jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
 
§ 8
 
1. Uczeń może uzyskać wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeśli: 
a) zgłosi wychowawcy chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, 
b) spełni do posiedzenia rady klasyfikacyjnej wszystkie wymogi na ocenę wyższą. 
2. Procedura określona w ust. 1 może mieć formę pisemną w postaci kontraktu między wychowawcą i uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami) podpisanego w obecności pedagoga. 
3. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 powoduje ustalenie oceny rocznej zachowania takiej, jak przewidywana 
4. Ustęp 1 nie odnosi się do uczniów, którzy wielokrotnie w rażący sposób naruszają Statut i Regulamin Szkolny. Za rażące uchybienia przeciw w/w dokumentom uważa się: 
a) fałszowanie dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen); 
b) celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego lub prywatnego; 
c) chuligaństwo – wszczynanie bójek, awantur, wulgarne słownictwo, wyłudzanie pieniędzy, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi; 
d) palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych 
e) posiadanie, handel i używanie środków odurzających (narkotyków); 
f) znieważanie innych uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego lub innych pracowników szkoły; 
 
§ 9 
 
1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 rozdziału VII. 
2. Tryb powiadomienia o przewidywanej nagannej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania obowiązuje tak jak w przypadku niedostatecznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
3. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom oceny zachowania po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy, po poinformowaniu o tym fakcie rodziców ucznia, w porozumieniu z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną ocenę zachowania. 
 
ROZDZIAŁ V
KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
 
§ 1 
 
a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
• spełnia wykraczające wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, 
• posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału, 
• samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań i problemów, 
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, 
• proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania, 
• odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (kwalifikując się do finałów co najmniej na szczeblu wojewódzkim), sportowych, artystycznych (co najmniej na szczeblu gminnym) i innych (co najmniej na szczeblu rejonowym) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 
• jest bardzo aktywny na lekcjach. 
b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
• spełnia wymagania dopełniające z danych zajęć edukacyjnych, 
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu, 
• samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami, 
• bierze udział w konkursach przedmiotowych, 
• sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych, 
• wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 
c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
• uczeń spełnia rozszerzone wymagania z danych zajęć edukacyjnych, 
• opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu zadowalającym, 
• zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności, 
• samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 
• jest aktywny w czasie lekcji. 
d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
• spełnia podstawowe wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, 
• opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień, 
• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 
• wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym 
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
• spełnia konieczne wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, 
• ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie czasu, 
• braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki 
• przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności 
f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
• nie spełnia nawet wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych 
• ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela, 
• uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, 
• nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu kontynuację nauki na wyższym poziomie edukacji, 
• nie uczynił żadnych postępów (wykazuje się brakiem przyrostu wiedzy i umiejętności. 
 
ROZDZIAŁ VI
KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA
 
§ 1
 
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu i Regulaminu Szkolnego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole, 
b) jest uczciwy - nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie, 
c) w dzienniku lekcyjnym i zeszytach spostrzeżeń w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, 
d) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 
e) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, 
 
f) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne, 
g) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów, 
h) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia, 
i) nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 
j) umie wszystkie spory rozstrzygać w drodze negocjacji i mediacji, 
k) wyróżnia się w stosunkach koleżeńskich, chętnie pomaga innym, również słabszym, 
l) jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne, 
m) pracuje społecznie lecz nie kosztem lekcji, 
n) uczy się systematycznie i uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) przestrzega Statutu i Regulaminu Szkolnego, 
b) jest systematyczny w nauce, uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości, 
c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli, 
d) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne godziny, 
e) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, 
f) w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowanego niską szkodliwością dla innych i siebie, 
g) jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów, 
h) bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia, 
i) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia, 
 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) przestrzega Statutu i Regulaminu, 
b) pracuje na miarę swoich możliwości, 
c) wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 
d) systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę, nie spóźnia się na godziny kolejne, 
e) nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi, 
f) zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 3 pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, 
g) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, 
h) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia, 
i) bierze udział w życiu klasy i szkoły, 
j) nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych. 
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
a) sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w Statucie i Regulaminie Szkoły, 
b) stara się uczyć systematycznie, 
c) opuścił zajęcia szkolne i ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, liczba spóźnień nie przekracza 8, 
d) mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
e) zdarza mu się niszczyć mienie szkoły i kolegów, 
f) jego strój i wygląd zewnętrzny nie odbiegają rażąco od norm zawartych w Regulaminie Szkoły, 
g) w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 5 pisemnych uwag dotyczących zachowania, 
h) czasem przyczynia się do złego odbioru szkoły w środowisku (zdarza mu się wchodzić w konflikty i źle zachowywać się na wycieczkach, zawodach, imprezach szkolnych), 
i) nieumyślnie stwarza sytuacje niebezpieczne, 
j) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia, 
k) wykazuje chęć poprawy, dotrzymuje słowa, pracuje nad poprawą swojego zachowania. 
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
a) wielokrotnie i świadomie dopuszczał się łamania postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły, 
b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego – przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, 
c) pali papierosy, pije alkohol, używa środki odurzające i szkodliwe dla zdrowia, 
d) wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów, 
e) w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 8 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania, 
f) w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia, 
g) nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy, 
h) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez szkołę warunków na miarę możliwości ucznia. 
Uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy w/w. kryteria, otrzymuje ocenę nieodpowiednią. 
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
a) rażąco narusza Statut i Regulamin Szkoły, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku, 
b) nagminnie opuszcza i spóźnia się na zajęcia szkolne, 
c) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez szkołę warunków na miarę możliwości ucznia, 
d) świadomie łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym, 
e) jest agresywny i wulgarny, 
f) stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i innych (wnoszenie i spożywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, samo okaleczenie się), 
g) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie 
h) wchodzi w konflikt z prawem (oszustwa, fałszerstwa dokumentów, wymuszanie, udział w rozbojach i kradzieżach, stosowanie przemocy i inne), pozostaje pod nadzorem kuratora i policji, 
i) słabo rokuje nadzieję na poprawę, ponieważ lekceważy i odrzuca okazywaną pomoc. 
Uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy w/w. kryteria, otrzymuje ocenę naganną. 
 
 
ROZDZIAŁ VII
KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA
 
§ 1
 
1. Począwszy od klasy szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.(z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 rozdziału IX) 
2. Uczeń, który nie spełnił w/w warunków, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, (z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 rozdziału IX). 
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
5. Uczeń kończy szkołę podstawową: 
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o których mowa w rozdziale X. 
6. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 (brak oceny dostatecznej) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
7. Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej średnią ocen co najmniej 4,75 (bez ocen dostatecznych) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje nagrodę książkową i zostaje wpisany na szkolną stronę internetową. 
8. Uczeń, który uzyskał w klasach IV-VI w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej ocenę 5,0 oraz wzorową ocenę zachowania otrzymuje nagrodę specjalną, a jego rodzice list gratulacyjny. 
9. Tytuł Prymusa otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w klasyfikacji końcowej w szkole i wzorowe zachowanie. (w przypadku średnich równorzędnych decydują szczególne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne ucznia).
 
§ 2
 
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zastosowanie mają procedury zawarte w rozdziale EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
 
 
ROZDZIAŁ VIII 
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
 
§ 1
 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Składa wówczas podanie do Dyrektora Szkoły nie później, niż w przeddzień posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek wpłynąć musi najpóźniej w przeddzień klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
 
§ 2
 
1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii zimowych, a rocznego – w ostatnim tygodniu ferii letnich. W związku z wyjątkową sytuacją losową ucznia Rada Pedagogiczna na wniosek rodziców lub opiekunów ucznia może wyznaczyć inny termin egzaminu klasyfikacyjnego.
3. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych roku szkolnego. (a śródrocznego – w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi) 
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
5. W skład komisji wchodzą: 
a) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
c) wskazany przez dyrektora szkoły, nauczyciel takiego samego lub pokrewnego przedmiotu
6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
a) skład komisji; 
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
§ 3
 
1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. Uczeń niesklasyfikowany nie uzyskuje promocji i powtarza klasę. 
2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. z zastrzeżeniem § 2 ust.1 rozdziału VII. 
3. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Może być jedynie zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (którego termin wyznacza dyrektor szkoły nie później, niż do końca września), z zastrzeżeniem § 2 ust.1 rozdziału VII. 
 
ROZDZIAŁ IX
EGZAMIN POPRAWKOWY
 
§ 1
 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
4. Uczeń otrzymuje pisemną informację o terminie egzaminu poprawkowego od wychowawcy klasy najpóźniej trzy dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy, przygotuje i przekaże uczniowi w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych, zakres materiału na ocenę dopuszczającą z tego przedmiotu. Wychowawca odnotuje fakt przekazania informacji uczniowi o terminie egzaminu w dzienniku lekcyjnym (podpis ucznia w dzienniku) 
 
§ 2
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
2. W skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 
3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
a) skład komisji; 
b) termin egzaminu poprawkowego; 
c) pytania egzaminacyjne; 
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
                                                                                                                                                
§ 3
 
1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 
3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej, w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W takim przypadku obowiązują procedury zawarte w Rozdziale EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY, z tym, że wówczas ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 
Zasady udzielania i organizacji pracy Psychologiczno-pedagogicznej w szkole:
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole, polega na rozmawianiu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
- z niepełnosprawności;
- z niedostosowania społecznego;
- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
- ze szczególnych uzdolnień;
- ze specyficznych trudności w uczeniu się;
- z zaburzeń komunikacji językowej;
- z choroby przewlekłej;
- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
- z niepowodzeń edukacyjnych;
- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych .
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne.
4. Pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności pedagodzy, psychologowie, logopedzi.
5. Pomoc organizowana i udzielana jest we współpracy:
rodzicami, opiekunami uczniów,
poradnią psychologiczno-pedagogiczną
innymi szkołami
organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 
Pomoc psychologiczna jest organizowana w formie:
- zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- porad dla uczniów
Do zadań pedagoga należy:
- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
- określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
- podejmowanie działań profilaktyczno wychowawczych wynikających z programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów
- wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki 
- planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Do zadań logopedy należy:
- przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy głośnej
- diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, organizowanie pomocy logopedycznej
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
 
 
ROZDZIAŁ X
EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
 
§ 1
 
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i powiadamia o swojej decyzji ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje odpowiednią komisję. 
 
§ 2
 
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (egzamin sprawdzający), w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
a) Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
b) W skład komisji wchodzą: 
- Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcie edukacyjne 
c) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
d) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (jeżeli zastrzeżenie nie dotyczy oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego). Zastosowane wówczas są procedury zawarte w rozdziale EGZAMIN POPRAWKOWY – w takim przypadku ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna 
e) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
- skład komisji, 
- termin sprawdzianu, 
- zadania (pytania) sprawdzające, 
- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
f) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
g) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustanych odpowiedziach ucznia
h) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 
§ 3
 
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  - komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
a) w skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
- wychowawca klasy
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
- pedagog
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego
- przedstawiciel rady rodziców
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- skład komisji
- termin posiedzenia komisji
- wynik głosowania
- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 
 
ROZDZIAŁ XI
SYSTEM NAGRÓD I KAR
 
§ 1
 
1. Uczeń może dostać nagrody i wyróżnienia za: 
a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska 
b) bardzo dobre wyniki w nauce 
c) wzorowe zachowanie 
d) wybitne osiągnięcia 
e) dzielność i odwagę 
2. Nagrodami są: 
a) pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy, 
b) pochwała wychowawcy wobec rodziców, 
c) wyróżnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej, 
d) wyróżnienie dyrektora wobec rodziców, 
e) dyplom, 
f) list gratulacyjny dla rodziców przyznany przez radę pedagogiczną, 
g) wpis na szkolną stronę internetową, 
h) nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczona na apelu,
i) wpis do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne,
j) nagroda pieniężna
k) tytuł Prymus
l) nagroda dyrektora Osobowość Roku Szkolnego
 
 
 
§ 2
 
1. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły wobec ucznia stosuje się następujące środki wychowawcze: 
a) ustne upomnienie ucznia, 
b) upomnienie ucznia z adnotacją w zeszycie spostrzeżeń, dzienniku lekcyjnym, 
c) upomnienie ucznia przez dyrektora, 
d) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 
e) wezwanie rodziców, 
f) nagana dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców w formie pisemnej bądź ustnej, 
g) zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, 
h) pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 
i) przeniesienie do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, 
O zastosowaniu kar wymienionych w pkt. g, h decyduje statutowa ds. wychowawczo-opiekuńczych.
Wobec ucznia może być zastosowana jedna z powyższych kar w zależności od stopnia (rozmiarów) przewinienia. 
 
 
§ 3
 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze. 
2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga szkolnego i przewodniczącego samorządu szkolnego postanawia: 
a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 
b) odwołać karę, 
c) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 
3. Od decyzji dyrektora odwołanie nie przysługuje. 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ X
SPRAWDZIAN PRZEPROWADZONY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 
§ 1
 
1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach. 
2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 
3. Informator zawierający w szczególności opis zakresu sprawdzianu oraz kryteriów oceniania i form jego przeprowadzania, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 
4. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 
 
§ 2
 
1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy. 
2. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej; 
3. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 
4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 
6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 
7. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 
 
§ 3
 
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.(dyrektorowi szkoły). 
2. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku
 
§ 4
 
1. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 
3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. 
4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa powyżej, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową. 
5. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności: 
a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu, którą przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, 
b) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
c) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu, 
d) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów; 
e) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu - przed jego rozpoczęciem; 
f) nadzoruje przebieg sprawdzianu, 
g) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
h) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali go oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; 
i) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej, 
j) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu. 
6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. 
7. W przypadku stwierdzenia, że w/w przesyłki zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 
 
 
§ 5
 
1. Sprawdzian trwa 60 minut, 
2. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 
3. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: 
a) przewodniczący; 
b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce. 
4. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu. 
5. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 
6. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 
 
§ 6
 
1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone. 
2. W przypadku stwierdzenia, że w/w pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 
3. W przypadku stwierdzenia, że w/w pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach. 
4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne. 
5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi. 
6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 
7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. 
 
§ 7
 
1. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 
2. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
3. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 
4. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 
5. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powołani na podst. rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004r. 
6. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 
 
§ 8
 
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole. 
2. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
3. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 
4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 
§ 9
 
1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. 
2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 
3. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
5. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły. 
6. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku sprawdzianu przeprowadzonego w terminie dodatkowym - do dnia 31 sierpnia danego roku. 
7. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 
8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. 
9. Protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. 
10. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. 
11. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach. 
 
§ 10
 
1. Uczeń, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. 
2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 
3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich lub poszczególnych uczniów. 
4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 
5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 
6. Termin ponownego sprawdzianu (egzaminu) ustala dyrektor Komisji Centralnej. 
 
 
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 1
 
Po każdym zakończonym roku szkolnym podajemy weryfikacji WSO, wyciągamy wnioski, które będą pomocne przy dalszych pracach.
W procesie ewaluacji WSO udział biorą:
a) uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego)
b) rodzice (w czasie zebrań nauczycielskich, poprzez ankiety, dyskusje z nauczycielami)
c) nauczyciele (podczas posiedzeń rady pedagogicznej, dyskusji, zebrań).
Wszystkich zmian WSO dokonuje rada pedagogiczna.
 
 
UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
§ 1
 
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie na I i II etapie kształcenia w zakresie realizacji podstawy programowej zgodnie z ramowym planem nauczania. 
2. Uczniowie klasy szóstej, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły oraz przystąpili do sprawdzianu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, kontynuują naukę w gimnazjum. 
 
 
ROZDZIAŁ I
OBOWIĄZEK SZKOLNY
 
§ 1
 
Dziecko 6 letnie odbywa przygotowanie do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 lub ustawy, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy, a także dzieci w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1. Dyrektor może przyjąć 6 latka do szkoły pod warunkiem odbycia przez dziecko przygotowania przedszkolnego w roku poprzednim po czym przejść do szkoły.
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
Pięciolatki mogą być przyjęte do odbycia rocznego przygotowania w przedszkolu, gdy pozwolą na to warunki organizacji szkoły.
Do szkoły przyjmowane są: 
-  z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. 
4. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 
5. Kryteria rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej spoza obwodu: 
– rodzic (prawny opiekun) przedstawia opinię z zerówki, do której uczęszczało dziecko, 
– w szkole są wolne miejsca. 
6. Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał. 
7. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia
 
§ 2
 
1. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły. 
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 
3. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły, uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.
 
 
 
ROZDZIAŁ II
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
 
§ 1
 
1. Uczeń ma prawo do: 
- opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem, 
- znajomości swoich praw, 
- ochrony sfery życia prywatnego, rodzinnego, ochrony korespondencji, 
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 
- zapoznania się z programami nauczania, ich treścią i stawianymi wymaganiami, 
- posiadania pełnej wiedzy na temat systemu oceniania wewnątrzszkolnego, korzystania z zasad dotyczących sprawdzania 
wiedzy i umiejętności określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Regulaminie Szkoły i umowie "uczeń - nauczyciel", 
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
- swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich, 
- pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz indywidualnej pomocy w nauce w przypadkach trudności, 
- bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 
- poszanowania swej godności i nietykalności osobistej, 
- korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, 
- reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych, 
- przestrzeganie praw dziecka i praw człowieka
 
§ 2
 
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej oraz Regulaminie Szkoły Podstawowej, a zwłaszcza: 
- systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w zajęciach pozalekcyjnych zgodnych z dokonanym wyborem, 
- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
- dbałości o mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów, 
- aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, 
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw, 
- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły, 
- szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka, 
- reagowania na zło ,krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią, 
- odrzucania negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów, 
- bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości, 
- dbania o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny , 
- godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz. 
 
§ 3
 
1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu. 
2. Uczeń szanuje mienie szkolne i mienie kolegów. W przypadku zniszczenia mienia za wyrządzone szkody odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie. 
3. Uczniom zabrania się opuszczania szkoły podczas przerw. 
4. Uczeń zobowiązany jest do przedstawienia usprawiedliwienia za nieobecność na zajęciach szkolnych w terminie określonym w Regulaminie Szkoły 
5. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w szkole. 
6. Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego i wyglądu ucznia: 
- ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny. Strój codzienny dowolny, ale nie 
ekstrawagancki, w ciemnych, stonowanych kolorach
strój sportowy obowiązujący na lekcjach w-f zgodny z wymogami nauczycieli, 
- strój galowy: 
dla dziewcząt - biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców - biała koszula i ciemne spodnie 
Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach na których uczeń reprezentuje szkołę. 
- uczesanie ucznia powinno być estetyczne. 
7. Zabrania się farbowania włosów i stosowania makijażu. 
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: 
- biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia tej biżuterii, 
- spory wynikłe między uczniami w wyniku handlu lub wymiany przedmiotami między uczniami. Spory te rozstrzygają zainteresowani rodzice. 
9. zabrania się przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły oraz korzystania z nich.
 
ROZDZIAŁ III
NAGRODY I KARY
 
1
 
1. Nagrody i kary zawarte są w STATUCIE SZKOŁY. Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu i regulaminu szkoły dodatkowo stosuje się kary: 
a) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
b) wnioskowanie do Sądu Rodzinnego w Grójcu o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub umieszczenie go w zakładzie wychowawczym. 
2. O przeniesienie wnioskuje się gdy uczeń: 
a) notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów, 
b) otrzymał kary przewidziane statutem szkoły, 
c) zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów, 
d) uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły, 
e) ma demoralizujący wpływ na innych. 
3. Przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły może nastąpić w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia lub gdy o przeniesienie ucznia wnioskuje rada klasowa rodziców. 
4. przeniesieniu ucznia do innej klasy decyduje dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauczycieli i pedagoga z poradni.
5. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami (na wniosek dyrektora do kuratora oświaty). 
6. Informacje o karze dla ucznia przekazuje wychowawca klasy rodzicom lub prawnym opiekunom w formie pisemnej. 
7. Od nałożonej kary uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze, do dyrektora szkoły. 
8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: 
- oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 
- odwołać karę, 
- zawiesić warunkowo wykonanie kary, 
9. Od decyzji dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje. 
10. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną ucznia i jego godność osobistą. 
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu nie posiada sztandaru
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami 
Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych. 
Na wniosek każdego z organów szkoły mogą być wprowadzone do Statutu szkoły podstawowej poprawki każdorazowo zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców 
Statut jest dostępny w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim, w bibliotece szkolnej.
Statut obowiązuje od daty uchwalenia 31 sierpnia 2011 r.