Program wychowawczy

 
 
PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOEJ W SIELCU
 
§ 1.  WIZJA SZKOŁY
I Szkoła dobrego oddziaływania wychowawczego
 
Nasza szkoła to:
1. wzajemny szacunek, akceptacja i zaufania
2. zdobywanie wiedzy, umiejętności poprzez aktywizujące metody nauki, także zabawę
3. rozwijanie odpowiedzialności za siebie
4. pozytywne myślenie
5. radość i humor
6. rozwijanie aktywności, zaangażowania w działanie
7. nagrody i pozytywne motywowanie
 
II Szkoła drugim domem ucznia
 
Nasza szkoła to miejsce, gdzie każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym, pogodnym, otwartym na dobro i piękno człowiekiem. Chcemy, aby każdy nasz wychowanek:
czuł się dumny z tego, że jest Polakiem i szanował polską historię i tradycję,
szanował życie i zdrowie,
umiał odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie,
był wrażliwy i tolerancyjny na potrzeby innych,
z szacunkiem traktował siebie, drugiego człowieka i przyrodę,
ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie,
w szkole czuł się bezpiecznie,
czuł się akceptowany przez wszystkich,
miał zaufanie do nauczycieli i pracowników szkoły.
 
§ 2. MISJA SZKOŁY
Wspomaganie ucznia w jego całościowym rozwoju fizycznym, intelektualnym, estetycznym, emocjonalnym duchowym tak, by był przygotowany na miarę swoich możliwości do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą.
Jesteśmy po to, aby dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im rzetelną prawdę otaczającym świecie. Uczniowie są naszymi partnerami, ich potrzeby ukierunkowują nasze działania. Chcemy służyć wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem. Chcemy zdobywać ich przyjaźń zaufanie. Naszą dewizą jest dobro dziecka.
Dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa!
 
§ 3.  ZADANIA SZKOŁY
 
I CEL GŁÓWNY
 
Wychować dziecko tak, aby jemu było dobrze i innym z nim też było dobrze.
 
W szkole stwarzane są warunki do rozwoju uczniów, aby umożliwić im osiąganie sukcesów w dalszej edukacji.
Wypracowanie takiego klimatu w szkole, aby każdy wychowanek mógł zaistnieć w społeczności. 
Przygotowanie wychowanka do dobrego startu i samodzielnego życia.
Oddziaływanie w istotny sposób na poczucie własnej wartości u uczniów.
Przygotowanie ucznia do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz możliwości doskonalenia się.
Współdziałanie i współtworzenie w szkole wspólnoty uczniów i nauczycieli.
Kształtowanie wśród uczniów postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 
 
ZADANIA WYCHOWAWCZE BĘDĄCE WYMIAREM PRACY EDUKACYJNEJ NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
 
1. Nauczanie zintegrowane
Zapewnienie dziecku harmonijnego rozwoju osobowości w sferze intelektualnej, fizycznej, psychicznej i moralnej,
uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwienie osiągnięcia sukcesu,
stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań,
pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie oraz rozpoznawanie i nazywanie własnych i cudzych uczniów,
kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśniakami i dorosłymi w różnych sytuacjach,
uczenie rozwiązywania problemów,sytuacji konfliktowych oraz podejmowania decyzji,
wdrażanie do uczestnictwa w życiu rodzinnym, klasy, szkoły i innych grup społecznych środowiska lokalnego,
zachęcanie do troski o własne zdrowie, higienę ciała, bezpieczeństwo, porządek, czystość najbliższego otoczenia,
stwarzanie okazji do współpracy w grupie i ukazywanie wartości kontaktów rodzinnych i przyjacielskich,
kształtowanie motywacji i wrobienie bezpiecznego poruszania się po drogach,
dostrzeganie konieczności szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia i wypadku
rozwijanie nawyków prawidłowego żywienia,
hartowanie i uprawianie ruchu na świeżym powietrzu,
kształtowanie prawidłowej postawy ciała, uzasadnianie znaczenia przyjmowania poprawnej pozycji podczas zajęć ruchowych i w ciągu całego dnia,
zapoznanie z podstawowymi zasadami, regułami i przepisami dotyczącymi gier zespołowych, wdrażanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, a szczególnie sportowo – rekreacyjnej,
wyrabianie nawyków czynnego wypoczynku.
 
2. Język polski
Wyrabianie szacunku dla języka ojczystego poprzez umiejętne posługiwanie mówią i pisaną odmianą języka (poprawność gramatyczna, ortograficzna, bogactwo i kultura języka, eliminowanie wulgaryzmów),
wyrabianie szacunku dla tradycji narodowych, tworzenie więzi uczuciowych z tradycją poprzez lektury, dostrzeganie związków utworu z kontekstem  historycznym,
budzenie uczuć patriotycznych, szacunku dla pamiątek i miejsc pamięci narodowej,
kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy, dostrzęgajacego wartości artystyczne, humanistyczne, patriotyczne i społeczne zawarte w utworach literackich, przedstawieniach, filmowych, słuchowiskach radiowych i audycjach telewizyjnych,
wdrażanie uczniów do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wartości (dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość, szacunek dla tradycji, odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, miłość bliźniego),
wdrażanie do rozpoznawania wzorców postępowania,
rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki,
wyrabianie nawyku samokształcenia.
 
3. Historia i społeczeństwo
zainteresowanie uczniów przeszłością,
pomoc w zrozumieniu złożoności współczesnego świata i odnalezienia w nim własnego miejsca,
rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, religijnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej,
umożliwienie uczniom zrozumienia innych ludzi i społeczeństw, kształtowanie postawy szacunku i przywiązania do własnego państwa i rodzimej kultury, a zarazem szacunku i tolerancji dla innych państw i kultur,
dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzanie uczniów w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego człowieka i aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela.
 
4. Sztuka (plastyka i muzyka)
uczy współdziałania w grupie i dostrzegania swej roli w niej,
uczy krytycznej oceny działań indywidualnych i zbiorowych,
uczy dostrzegać rolę kontynuacji tradycji w tworzeniu kultury,
uczy jak określić rolę i funkcję tworów plastycznych i muzycznych, zna ich tradycję i ma świadomość ich ewolucji na przestrzeni dziejów.
 
5. Język
kształtowanie postaw humanistycznych,
zapoznanie z życiem, tradycją i kulturą innych narodów,
przekazywanie uczniom wartości, które łączą ludzi różnych kręgów etnicznych i kulturowych,
kształtowanie umiejętności spokojnego, bez stresowego i swobodnego wypowiadania się,
rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi zgodnie z określoną sytuacją komunikacyjną.
 
6. Matematyka
przyzwyczajanie uczniów do wysiłku myślowego, pracowitości, dokładności i precyzji w wykonywaniu zadań, systematyczności oraz tworzenia prawidłowej organizacji pracy,
rozwijanie wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego oraz logicznego rozumowania, 
wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów i poszerzanie zdobytej wiedzy,
wyrabianie nawyków uczciwej konkurencji i umiejętności pracy w zespołach.
 
7. Przyroda
uczy świadomości, ze człowiek jest elementem przyrody,
rozwija wrażliwość na piękno naszego kraju, małych ojczyzn, uczy poczucia patriotyzmu lokalnego,
dostrzega walory i piękno krajobrazu, 
docenia zróżnicowanie kultury i tradycji w różnych regionach kraju,
rozumie, że Ziemia jest jedynym z elementów Wszechświata, dlatego należy o nią dbać,
dba o środowisko przyrodnicze na co dzień,
czuje się współodpowiedzialny za stan przyrody na Ziemi,
docenia rolę odkryć naukowych w ukształtowaniu obrazu świata i warunków naszego życia, 
rozumie, że także od niego zależy stan środowiska, ma świadomość i potrzebę jej ochrony,
dostrzega piękno budzącej się wiosną przyrody,
dba o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną, docenia znaczenie utrzymywania higieny osobistej.
 
8. Wychowanie fizycznej
wszechstronne przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej,
wyposażenie uczniów w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi organizmu i aktywności ruchowej,
zachęca do czynnego udziału w różnych formach kultury fizycznej przez całe życie. 
 
§ 3. NAUCZYCIELE – ZADANIA I OBOWIĄZKI 
 
„Każdy nauczyciel wychowawcą”
 
Nauczyciel zobowiązany jest do:
rzetelnej realizacji podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni narodów, ras i światopoglądów,
dostosować przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej aktywności dzieci,
umożliwiać poznawanie świata w jego jedności i złożoności,
wspomagać u uczniów ich samodzielność uczenia się i inspirować do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
rozbudzać u uczniów ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji,
wspomagać wzrost uczniów w klimacie miłości do rodziny, małej i wielkiej ojczyzny,
uczyć otwartości i odpowiedzialności.
 
Wychowawcze zadania nauczyciela:
kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
kształtowanie umiejętności współdziałania i współistnienia w grupie rówieśniczej przez wspólną naukę, zabawę, wybór właściwej formy wypoczynku,
wspomaganie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
wyrabianie i utrwalanie nawyków kulturalnych, uwrażliwianie na stosowanie form grzecznościowych i unikanie wulgaryzmów,
uczenie szacunku dla dobra wspólnego i tolerancji jako postawy życia w społeczeństwie, 
rozwijanie dociekliwości poznawczej, poszukującej prawdy, dobra i piękna w świecie, 
kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa,
kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
uczenie obiektywizmu w ocenie siebie i innych,
promowanie i wyrabianie postaw zdrowego trybu życia.
 
§ 4.  WYCHOWAWCA
 
I WZÓR OSOBOWY
 
Nauczyciel – wychowawca:
działalność wychowawczą łączy z pracą dydaktyczną,
współpracuje z domem rodzinnym ucznia,
w swoim działaniu jest sprawiedliwy i konsekwentny,
w kontaktach z rodzicami i uczniami tworzy klimat wzajemnego zaufania i współpracy, potrafi słuchać i otwarcie wyrażać swoje oczekiwania
uczniów powierzonych sobie potrafi mobilizować do twórczej pracy, pomocy innym i dbania o siebie,
jest autorytetem i przewodnikiem dla uczniów, potrafi rozwiązywać problemy, z którymi się do niego zwrócą,
w procesie wychowania współdziała z nauczycielami, pracownikami szkoły i rodzicami.  
 
Podstawą pracy wychowawcy klasowego są klasowe programy wychowawcze. Wychowawca w szczególności:
wnikliwie rozpoznaje środowisko rodzinne uczniów,
poznaje predyspozycje , zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dba o ich rozwój na terenie szkoły, współpracując z innymi nauczycielami
współdziała z rodzicami i pielęgniarka w celu rozpoznania stanu zdrowia uczniów i uwzględnia możliwości psychoruchowe dziecka,
organizuje spotkania z rodzicami zespołowe i indywidualne w miarę potrzeb dbając o dokumentację tych spotkań,
integruje rodziców i angażuje ich do pracy na rzecz klasy i szkoły,
organizuje imprezy klasowy, wycieczki, spotkania okolicznościowe, wyjazdy do instytucji kulturalnych,
dba o rozwój życia klasowego, tworząc serdeczną atmosferę wśród uczniów sprzyjającą koleżeństwu i przyjaźniom, reaguje i przeciwdziała wszelkim formom agresji i wandalizmu,
wyjaśnia i kształtuje normy współżycia koleżeńskiego.
 
§ 5.  METODY I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ
 
I METODY
gry i zabawy,
dyskusja na forum grupy,
scenki rodzajowe,
twórczość plastyczna, techniczna, artystyczna dzieci,
treningi umiejętności, 
gry dramatyczne,
projektowanie dokumentów, wykonywanie map,
symulacje,
warsztaty poznawczo – doskonalące,
wycieczki tematyczne, turystyczno – krajoznawcze
 
II FORMY
praca w zespołach zadaniowych
praca w grupach
praca w zespołach klasowych
praca indywidualna
praca zbiorowa.
 
 
§ 6.  HARMONOGRAM WSPÓLNYCH OGÓLNOSZKOLNYCH IMPREZ OKOLICZNOSCIOWYCH I INNYCH DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM
 
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Rocznica września. Dzień Weterana.
Ślubowanie uczniów klasy I
Dzień Edukacji Narodowej 
Rocznica Odzyskania Niepodległości
Andrzejki szkolne
Mikołajki
Wigilia szkolna
Dzień Babci i Dziadka
   10.Choinka szkolna
   11. Walentynki
   12. Dzień Kobiet
   13. Pierwszy dzień wiosny
   14. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
   15. Dzień rodziny
   16. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
   17. Wycieczki turystyczne
   18. Wyjazdy do kina, teatru, itp.
   19. Spotkania z przedstawicielami: Policji, Straży Pożarnej, Kościoła,   pielęgniarką
   20. Quizy, konkursy, zawody.