Program profilaktyczny

 
 
PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEL
 
Umiejętność dostrzegania i analizowania zachowań dzieci w różnych sytuacjach.
Podniesienie poziomu wiedzy ucznia na temat jego bezpieczeństwa w drodze do szkoły.
Umacnianie rodziny w jego prawidłowym funkcjonowaniu przez ochrone i naprawę więzi emocjonalnych, badanie klimatu sprzyjającego zaspokajaniu potrzeb miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.
Polepszenie estetyki bazy lokalowej.
Rozwinięcie inicjatywy uczniowskiej.
 

 

Zadania do realizacji 

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne 

Efekty

Uwagi

1.Przeciwdziałanie uchylaniu się od obowiązku nauki

 

- indywidualne rozmowy z rodzicami, konsultacje pedagogiczne, kontakty korespondencyjne,rozmowy telefoniczne, wizyty domowe
- opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych 
- zorganizowanie dożywiania dla uczniów
- stała współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goszczynie i w Mogielnicy
- uzupełnianie sprzętu sportowego

 

-Wychowawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- wychowawcy, dyrektor GOPS,
 
 
- dyrektor,
 
GOPS,
 
- dyrektor, nauczyciele,
 
 
 
-dyrektor, nauczyciele
 

 

Zachęcanie uczniów do codziennego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych
- zwiększanie frekwencji u uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne,
- uatrakcyjnianie lekcji wychowania fizycznego,

 

 

2. Zacieśnianie współpracy z grupą rodziców, która deklaruje chęć uczestnict
wa w życiu szkoły.

 

- udział w spotkaniach z nauczycielami ( dzień otwarty, wywiadówki)
- angażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły
- dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami z rodzicami
- korzystanie z form pomocy zaproponowanej przez nauczyciela, - udział w wywiadówkach profilaktycznych
- pomoc w pozyskiwaniu sponsorów i środków finansowych
- współudział w imprezach szkolnych i klasowych:
* Ślubowanie kl. I
* Choinka szkolna
* Dzień Babci i 
* Dziadka
* Dzień Matki
* Dzień Dziecka
- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 

- nauczyciele, wychowawcy,
 
 
 
- nauczyciele,wychowawcy,
nauczyciele, rodzice,
 
 
- nauczyciele, opiekun biblioteki 
 
 
- wychowawcy,
 
 
- rodzice, dyrektor, nauczyciele, 
 
 
- nauczyciele, rodzice,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- wychowawcy, rodzice, 
 

 

- niwelowanie barier komunikacyjnych,
- zmniejszanie dystansu nauczyciel - rodzic,
-wzrost wiedzy rodziców na temat rozwoju dziecka i jego ewentualnych problemów
-włączanie rodziców w prace na rzecz szkoły,
 

 

 

3. Poprawa estetyki bazy lokalowej.

 

- malowanie sal lekcyjnych, zakup nowych firan i doniczek
- wykonanie pomocy naukowych
- naprawa mebli i sprzętu znajdującego się w klasie
- poprawa estetyki otoczenia szkoły ( koszenie boisk, pielenie, opieka nad placem zabaw, naprawa ogrodzenia)
- ukwiecenie sal lekcyjnych
- wykonanie aktualnych gazetek tematycznych w klasach i na korytarzach

 

-nauczyciele, rodzice,dyrektor,
 
 
rodzice, nauczyciele,
 
-nauczyciele, rodzice
 
 
- nauczyciele, LOP
 
 
 
 
- dzieci, nauczyciele,
 
- nauczyciele, opiekun biblioteki, opiekun LOP, opiekun kółka prozdrowotnego, opiekun SU.

 

- polepszenie estetyki wyglądu sal lekcyjnych
- poprawa wyglądu otoczenia szkoły
 

 

 

4. Rozszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych.

 

- zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych np. kółko teatralne, zespół taneczny.
- pomoc uczniom mającym problemy w nauce: zorganizowanie zajęć wyrównawczych
- zachęcanie do udziału w konkursach i zawodach

 

- nauczyciele
 
 
 
 
 
- nauczyciele
 
 
 
 
 
 
- nauczyciele
 

 

- zorganizowanie uczniom ciekawych form spędzania czasu wolnego
- rozwijanie, zainteresowań uczniów,

 

 

5.Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów i dewastacji mienia.

 

- prowadzenie rożnymi metodami  lekcji wychowawczych ( projekcja filmów, pogadanki, referaty na temat agresji i jej przyczyn)
- zorganizowanie spotkania z psychologiem lub pedagogiem
- współpraca z Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grójcu
- udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
- przygotowanie gazetek tematycznych
- konkursy propagujące pozytywne zachowanie uczniów
(Najkulturalniejszy Uczeń fair play)
- udział w przedstawieniach teatralnych na temat agresji
- wyposażanie biblioteki szkolnej w opracowania o agresji i przemocy.

 

- wychowawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
- dyrektor
 
 
 
- nauczyciele
 
 
 
 
- nauczyciel przedmiotu
 
 
- nauczyciele
 
 
- opiekun SU
 
 
 
 
 
- opiekun biblioteki , dyrektor

 

- wyeliminowanie niewłaściwych zachowań
- poprawienie atmosfery wśród uczniów
- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów

 

 

6. Integracja klasowa i szkolna

 

Diagnozowanie zespołów klasowych. 
Propozycje pracy profilaktycznej z uczniami oraz strategii prowadzących do poprawienia dyscypliny w szkole.
- zajęcia integracyjne w klasach prowadzone przez wychowawców i pedagoga. 

 

-wychowawcy
- pedagog szkolny
- rodzice

 

- poprawa zachowania uczniów
- poprawa stosunków koleżeńskich w klasach

 

 

7. Promowanie zdrowego stylu życia.

 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych konkursów, zawodów sportowych, kół zainteresowań.

 

- wychowawcy
- nauczyciel wychowania fizycznego
- pedagog szkolny
- rodzice

 

- zniwelowanie zagrożeń czyhających w sieci
- przeciwdziałanie uzależnieniom
 

 

 

8. Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo.

 

Rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, rodzicami, bezpłatne obiady, podręczniki szkolne, stypendia socjalne

 

- dyrektor
- wychowawcy
- pedagog szkolony
- nauczyciele
- rodzice

 

- poprawa sytuacji materialnej uczniów z ubogich rodzin

 

 

 
Cele edukacyjne ( zgodne ze statutem szkoły )
Kształtowanie osobowości dziecka i umiejętności współżycia z otoczeniem.
Rozwijanie zdolności podejmowania racjonalnych decyzji.
Umożliwienie wszechstronnego rozwoju ucznia i zaspokajanie jego podstawowych potrzeb .
Wypracowanie podstaw i wartości pomagających w zachowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego.
Ograniczenie i likwidowanie barier, które blokują prawidłowy rozwój dziecka.
Podniesienie efektywności pracy szkoły poprzez współpracęz domem rodzinnym ucznia.
Zapewnienie fachowej opieki psychologiczno – pedagogicznej.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Zadania do realizacji:
Przeciwdziałanie uchylaniu się od obowiązku nauki.
Zacieśnianie współpracy z grupą rodziców, która deklaruje chęć uczestniczenia w życiu szkoły.
Poprawa estetyki bazy lokalowej w szkole.
Rozszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych.
Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów i dewastacji mienia.
Poprawianie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły.
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Strategie oddziaływań:
Działanie informacyjno – edukacyjne skierowane na kształcenie postaw, wartości i umiejętności prozdrowotnych.
Działania alternatywne polegające na organizowaniu zajęć sportowych, pozalekcyjnych, wdrażających uczniów do aktywnego i twórczego życia.

Działanie interwencyjne:
Praca indywidualna z dzieckiem
Pomoc pedagogiczno – psychologiczna
Interwencje wychowawcze w szkole
Rozmowy z rodzicami

Przewidziane osiągnięcia:
Poprawa stosunków rodzic – nauczyciel
Poczucie współodpowiedzialności za rozwój i wychowanie dzieci.


 


Powyższy program został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 7.09.2014 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.