„Nauka szansą na rozwój” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWraz z nowym rokiem szkolnym w szkołach podstawowych w Goszczynie i Sielcu rozpoczną się zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Nauka szansą na rozwój”. Zadanie to dofinansowane będzie w 91,50 %  ze środków unijnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  w ramach działania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Projekt o wartości ponad 500 tyś. realizowany będzie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. Wkład własny gminy to kwota 44.200 zł. i jest to wkład niepieniężny w postaci użyczenia sal lekcyjnych na prowadzenie zajęć.

W ciągu dwóch lat uczniowie szkół w Goszczynie oraz Sielcu uczestniczyć będą w zajęciach wyrównawczych i doskonalących z matematyki, informatyki, języka angielskiego i przyrody. Ponadto na potrzeby projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do poszczególnych zajęć i tablice interaktywne wraz z laptopami. Nauczyciele uczestniczący w projekcie odbędą szkolenia aktywizujące pozwalające im właściwie prowadzić zajęcia.

W listopadzie ubiegłego roku gmina Goszczyn złożyła w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania „Nauka szansą na rozwój”. W dniu 19 lipca b.r. w siedzibie MJWPU podpisana została umowa na dofinansowanie w kwocie 475.851,25 zł.